Általános rendelkezések

1.) Jelen nyilatkozat közzétételével a Perfumum.hu weboldal üzemeltetőjének célja, hogy a felhasználókat adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat megfelelően tájékoztassa.

2.) A Perfumum.hu weboldal mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bek. a) pontja alapján az adatvédelmi nyilvántartásba vételre nem kötelezett.

3.) Az Adatkezelő birtokába került minden személyes adatot a vonatkozó jogszabálynak és az adat-tulajdonos rendelkezéseinek megfelelően kezeli, megtesz továbbá minden olyan tőle elvárható biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

4.) Az Adatkezelőnek jogában áll jelen tájékoztató vagy bármely rendelkezésének hatályos jogszabályoknak megfelelő megváltoztatása az érintettek előzetes tájékoztatása mellett.

5.) Az adatkezelés folyamata, részletei és körülményei vonatkozásában felmerülő bármely kérdés megválaszolását vagy tájékoztatás nyújtását a per.fumum.hu@gmail.com e-mail címre küldött megkereséssel lehet kérni.

6.) Az információgyűjtést az Adatkezelő a személyes adatok (név, születési idő, e-mail cím, telefonszám, város) bekérésével végzi, amennyiben ahhoz az érintett a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul. Az érintettek adatait az Adatkezelő az érintett egészségére vonatkozó információkéréshez kötődő kapcsolatfelvételre használja. Amennyiben a fent meghatározott adatokat az érintett megadja és elfogadja jelen tájékoztatót, abban az esetben tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatainak a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő kezeléséhez.

 

Fogalom-meghatározások

7.) A jelen tájékoztató értelmében:

a.) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

b.) különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, továbbá a bűnügyi személyes adat;

c.) Adatkezelő: a Perfumum.hu weboldal üzemeltetője, továbbá a jogszabályban meghatározott szervek;

d.) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

e.) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Alapelvek

8.) A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

9.) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

10.) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

11.) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

12.) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

13.) Különleges adat többek között akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárult.

14.) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Adatbiztonság

15.) Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy hajtja végre, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

16.) Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, köteles továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozószabályok érvényre juttatásához szükségesek.

17.) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

18.) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

19.) Az Adatkezelő gondoskodik az átadott személyes és egészségügyi adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatok semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra kivéve, ha más célú felhasználáshoz kifejezett hozzájárulását adja az érintett.

 

Az adatkezelés tárgyát képező adatok, a kezelés jogalapja, célja, időtartama, adattovábbítás, adatkezelők személye

20.) Az Adatkezelő a Perfumum.hu weboldal üzemeltetése során a felhasználók következő adatait kezeli: név, születési év, cím, telefonszám, e-mail cím.

21.) Az adatkezelés jogalapja az érintett írásbeli hozzájárulása, célja a weboldal üzemeltetése, tájékoztató információk megküldése. Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó weboldali regisztrációjának időtartama alatt (a kötelező adatkezelés kivételével) kezeli.  

22.) Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható, továbbá kérhető az adatkezelés megszüntetése, illetve a kezelt adatok törlése. A kötelező adatkezelés kivételével az érintett saját személyes vagy különleges adatait törli az Adatkezelő.  Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatók helyre.

23.) Az adatok továbbítására nem kerül sor, azok nem kerülnek egyesítésre más forrásból származó adatbázisokkal. A jelen adatvédelmi nyilatkozat és a vonatkozó jogszabályok értelmében kizárólag a weboldal üzemeltetője, illetőleg a weboldal üzemeltetésében közreműködő egyéb személy jogosult az adatok kezelésére.

 

Az érintettek jogai és érvényesítésük

24.) Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható, továbbá kérhető az adatkezelés megszüntetése, illetve a kezelt adatok törlése. A kötelező adatkezelés kivételével az érintett saját személyes vagy különleges adatait törli az Adatkezelő.  Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatók helyre.

25.) Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

a.) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b.) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c.) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

26.) Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

27.) Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

28.) A személyes adatot törölni kell, ha

a.) kezelése jogellenes;

b.) az érintett kéri;

c.) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e.) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

29.) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a.) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c.) törvényben meghatározott egyéb esetben.

30.) Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

31.) Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

32.) Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

33.) Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu