Valamennyi felhasználó, aki a Perfumum.hu weboldalon regisztrált vagy azt csak látogatóként használja, elfogadja az alábbiakban részletezett felhasználási feltételeket.

 

A szellemi tulajdon

1.) A Perfumum.hu weboldal tulajdonosa (továbbiakban: Üzemeltető), aki a Perfumum.hu (a továbbiakban: weboldal) honlapon található adatbázis előállítója és üzemeltetője. Az Üzemeltető folyamatosan gondoskodik a weboldal fenntartásához szükséges ráfordításokról,  az adatbázis mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztőnek minősül, szellemi tulajdonát képezi a Perfumum.hu oldalon található valamennyi tartalom.

2.) Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik. A honlapon található tartalom (információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai megjelenítés), valamint a honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett.

3.) A perfumum.hu domain, valamint a „Perfumum” elnevezés és megjelölés, valamint a weboldalt szimbolizáló, megjelölő, beazonosító egyedi megjelölés (logo) szerzői jogi oltalmat élvez, felhasználása -- a hivatkozás kivételével -- kizárólag az Üzemeltető előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

4.) A felhasználó bármilyen tartalom feltöltésével hozzájárul, hogy a tartalmat az Üzemeltető felhasználja, azokat hasznosítsa, a felhasználási feltételek megsértőivel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.

5.) Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és bármely célból történő hasznosítása. A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

A felhasználók által megosztott tartalom

6.) Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül moderálja a felhasználó által közzétett tartalmat vagy megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, ha saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

a.) sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését, vagy egyébként

b.) sérti az Üzemeltető vagy harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét, vagy

c.) egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik.

7.) A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy felhasználási feltételek által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat.

8.) A felhasználónak a weboldal használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:

a.) mások jogait vagy jogos érdekeit bármilyen módon megsérteni;

b.) bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. "junk" vagy "spam" küldeményeket küldeni;

c.) bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;

d.) bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. "lánclevelet" készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

e.) az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen – így különösen pénzgyűjtésre, áru, szolgáltatás vagy saját weboldal, blog hirdetésére, reklámozására vonatkozó – közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;

f.) e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);

g.) más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;

h.) megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

9.) A weboldalon megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

10.) A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban az Üzemeltető jogosult azokat (vagy azok részeit) belátása szerint szerkeszteni, moderálni.

 

Moderálási szempontok

11.) A weboldal hozzászólási lehetőségei elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a termékekkel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat. A Felhasználó által megosztott tartalmak az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. A Felhasználó hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett köteles közzé tenni!

12.) A fentiekre tekintettel nem megengedett magatartásnak minősül a weboldalon:

a.) Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatokat (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (pl. Skype, Messenger,  Viber, ICQ, stb.), bankszámlaszám, egyéb) közzé tevő hozzászólások megjelentetése a jogosult hozzájárulása nélkül,

b.) Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk, valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.

c.) Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topic, hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú.

d.) Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a weboldalról azonnal kizárásra kerülnek.

e.) Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése,

f.) Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topikok ill. hozzászólások törlésre kerülnek.

g.) Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.

 

Az Üzemeltető által megjelenített, jóváhagyott tartalom

13.) A Üzemeltető jogosult harmadik személyek áruira, illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket és reklámokat megjeleníteni a honlapon.

14.) Az Üzemeltető nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény- és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat.

15.) A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az Üzemeltető nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, így az Üzemeltető nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért. Az Üzemeltető nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

16.) Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és médiatartalmakért. Az felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja.

17.) Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az oldalon hozzáférhető tartalom (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető nem felel. Az oldal és az azon elhelyezett tartalom felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

18.) A honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. Az Üzemeltető a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát és felelősségét - így különösen az alábbiak vonatkozásában.

 

Kapcsolat az Üzemeltetővel

19.) Az Üzemeltető a weboldallal kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.